Избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022

Г Р А Ф И К за раздаване на материалите на секционните комисии на 01 октомври 2022 г. в район „Южен“ – Пловдив

Г Р А Ф И К

График раздаване материали НС 2022

Съобщение до членовете на СИК, ангажирани с провеждането на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.:

Относно: Предоставяне на IBAN (банкова сметка) във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК

С цел недопускане на струпване на много хора на едно място, както и за по-бърза и лесна обработка на документацията по изплащане на възнагражденията на Председатели, Зам.-председатели, Секретари и членове на Секционните избирателни комисии (СИК) е необходимо в предизборния или в изборния ден

ДА ПРЕДОСТАВЯТ на отговорните служители от районната администрация документ за активна банкова сметка (IBAN).

От ръководството на район „Южен“

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-460/21.09.2022 г.

Заповед избори октомври 2022

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Общинска администрация Пловдив уведомява, че за гласуване с подвижна
избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на
02.10.2022г. на територията на община Пловдив са образувани 3 бр. избирателни секции
както следва:
1 бр. ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Западен“
1 бр. ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Източен“
1 бр. ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.
В срок до 26.09.2022г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват
да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват с
подвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 17.09., могат да заявят да
гласуват във вече образуваните 3 бр. ПСИК.
Заявление може да се подава до районната администрация, подписано саморъчно
или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща grao@plovdiv.bg.
Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на
заявления от граждани и в съботния ден на 24.09.2022г. от 8.30ч. до 17.00ч.

РЕШЕНИЕ № 58-НС Пловдив Град, 17.09.2022 – ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, специализираните СИК, в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

РЕШЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 17.09.2022 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 24.09.2022 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 17.09.2022 г. (събота)  и 24.09.2022 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.30 ч.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 – ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>