На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител и Заповед № 20Ю-РОА-320 от 03.08.2020 г. на Кмета на район „Южен”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Старши експерт – счетоводител в дирекция АПИО СБ ЧР СД, при следните изисквания:
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на тази длъжност, съгласно нормативните изисквания:
А) Нормативни изисквания:
1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.;
2. Минимална степен на завършено образование – бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
3. Минимален професионален опит – 1 (една) година.
Б) Специфични изисквания:
1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% .
ІІ. Съгласно длъжностната характеристика – Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.
ІІІ. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 610 лева.
ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
V. Кандидатите да представят следните документи:
1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
4. Копие от документ за завършено висше образование;
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг;
6. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
7. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.
VІ. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на район „Южен”, ул.”Македония” 73а до 13.08.2020 г. включително, от 8,30 до 17,00 часа.
VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.
За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Изтегли в DOC 575 K

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5

 

 

П Р О Т О К О Л    № 1 от 17.08.2020 г.

ЗА  ДОПУСНАТИТЕ  И  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Днес, 17.08.2020 г. в 14,00 часа, комисия назначена със  Заповед №20Ю-РОА- 320 от 03.08.2020 г. на Кмет на район „Южен за допускане и провеждане на конкурс за длъжността Старши експерт счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности” в район „Южен” в състав:

Председател: Панко Енев Енев – Заместник-кмет на район „Южен“.

Членове:

 1. Мирослав Георгиев Дойчев – Директор на дирекция АПИО СБ ЧР СД;
 2. Христина Иванова Зисова – Гл. експерт „Бюджет и финанси“;
 3. Елена Генова Стоянова – Гл. експерт „Човешки ресурси”;
 4. Елена Николаева Абрашева – Главен юрисконсулт.

 

проведе заседание при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпилите документи от кандидатите за конкурсната длъжност;
 2. Насрочване на дата за провеждане на теста.

 

По т. 1 – Членовете на комисията подписаха декларация по чл. 9 и чл. 11 от НПКПМДСл. и изготвиха следната таблица за преценка на кандидатите.

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.);

1.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

1.3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

1.4. Копие от документ за завършено висше образование- образователна степен бакалавър;

1.5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, към датата на обявяване на конкурса или за присъден ранг като държавен служител;

 1. 6. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;

1.7. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.1. Завършено висше образование, степен – бакалавър, по специалност Счетоводство и контрол; Икономика;

2.2. Минимален професионален опит (трудов и/или служебен стаж) – 1 година;

2.3. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата (1) Удостоверяват ли предствавените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността (2) Основание за недопускане
1. Люба Димитрова Бебелекова Не

– Не е представила Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител – съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата;

Не

–    Не е представила документ за доказан професионален опит – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

–                  Не е представила Решение на ТЕЛК  за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – съгласно т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

да

 

 

ІІ. Въз основа на преценката на представените документи конкурсната комисия реши:

А) Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. Люба Димитрова Бебелекова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представила Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител- съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата;

–        Не е представила документ за доказан професионален опит – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

–        Не е представила Решение на ТЕЛК  за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – съгласно т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ на основание чл. 23, ал. 1 от НПКПМДСл. да прекрати конкурсната процедура

 

Председателят на комисията закри заседанието на комисията в  14,40  часа.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………../п/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. ………………./п/………………………….

Мирослав Дойчев – Директор на дирекция АПИО СБ ЧР СД

 

 1. ………………./п/………………………….

Христина Зисова,  Гл. експерт „БФ”

 

 1. …………………/п/…………………………

Елена Стоянова ,  Гл. експерт „ЧР”

 

 1. …………………/п/………………………….

Елена Абрашева, Главен юрисконсулт

Изтегли в docs

СПИСЪК НА  НЕ ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 17.08.2020 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 20Ю-РОА-320 от 03.08.2020 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допуска до участие в конкурса следния кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. Люба Димитрова Бебелекова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представила Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител- съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата;

–        Не е представила документ за доказан професионален опит – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

–        Не е представила Решение на ТЕЛК  за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – съгласно т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Изтегли в docs