СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ФАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пловдив съобщава, че е изработен Предварителен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив и Екологична оценка към него.

На основание  чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал.1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

и на  Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост към него.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателната зала на Общински Съвет – Пловдив , адрес: гр.Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20 по райони , както следва:

  • Район Централен на 26.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Северен на 26.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
  • Район Западен на 27.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Южен на 27.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
  • Район Източен на 28.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Тракия на 28.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа

Съобщение за изработен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив – фаза предварителен проект и провеждане на консултации  по екологична оценка към него е обнародвано на сайта на Община Пловдив  www.plovdiv.bg, Изменение на ОУП на Община Пловдив-фаза Предварителен проект и доклади за ЕО и оценка за степен на въздействие .

Цялата документация е на разположение за разглеждане в периода 21.09.2020г. -21.10.2020г., на сайтовете на Община Пловдив www.plovdiv.bg, Документация ОУП-фаза Предварителен проект и всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа  в сградата на Община Пловдив:  гр.Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.12 , Заседателна сграда, всеки работен ден от 14.00 до 16.30ч.

В посочения срок се приемат становища относно посочените документи в писмен вид в сградата на Община Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.1, Специализирано деловодства на Дирекция „УТ“  или на електронна поща: info@plovdiv.bg.

Всички граждани, които проявяват интерес към разработката, са поканени да присъстват на разглеждането и обсъждането на проекта.