Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №329, взето с Протокол №17 от 28.09.2017г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №20Ю-РОА-447/09.10.2020г., следната одобрена схема по чл.56 от ЗУТ:

  1. За разполагане на СПО- за обществено хранене в УПИ I-комплексно застрояване, кв. 34 по плана на кв.„Въстанически”-север, гр. Пловдив, /кръстовището на ул. „Пере Тошев” и ул.“Скопие/ с размери на обекта 5,00/4,00 м или върху площ от 20 кв.м., представляващ терен частна общинска собственост.

Заявленията на кандидатите се подават в 7- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а.

За справки: тел. 032/ 276-117.