С П И С Ъ К

 

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността –  „Медицинска сестра“ в  ДГ „8-ми март“, СУ „Свети Константин – Кирил Философ“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища в район Южен“

 

Въз основа на Приложение №2 – Протокол № 3 от 26.10.2020 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-448/09.10.2020 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидати:

  1. Ива Красимирова Александрова.
  2. Йорданка Бориславова Зафирова
  3. Лиана Нечева Раева – Ангелова
  4. Галя Христова Сарова
  5. Диана Кимонова Ангелова
  6. Милена Димитрова Булкина

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят на събеседване на 26.10.2020 г. от 16:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония”, Заседателна зала (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Атанаска Тунтова, Заместник-кмет на район „Южен“

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. Павел Милушев, Заместник-кмет на район „Южен“;

 

  1. Ваня Илиева, Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности“;

 

  1. Елена Абрашева, Главен юрисконсулт;

 

  1. Елена Стоянова, Главен експерт „Човешки ресурси“