ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Стоян Михайловски“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 26.10.2020 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-448/09.10.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Ива Красимирова Александрова 5 5 5 25 40 2-во място
2. Йорданка Бориславова Зафирова 5 5 5 15 30 5-то място
3. Лиана Нечева Раева-Ангелова 5 0 5 15 25 6-то място
4. Галя Христова Сарова

 

5 5 5 25 40 1-ро място
5. Диана Кимонова Ангелова 5 5 5 25 40 3-то място
6. Милена Димитрова Булкина 5 5 5 25 40 4-то масто

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място –Галя Христова Сарова;

Второ място – Ива Красимирова Александрова;

Трето място – Диана Кимонова Ангелова;

Четвърто място – Милена Димитрова Булкина.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираните от 1-во до 4-то място да заемат длъжностите както следва:

  1. Галя Христова Сарова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“
  2. Г-жа Ива Красимирова Александрова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в СУ „Константин-Кирил Философ“
  3. Диана Кимонова Ангелова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“
  4. Милена Димитрова Булкина да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../П/………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: …………………/П/………………………….

Р. Караколева – Гл.специалист ЧР