С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н”Южен” – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.54 по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“, гр. Пловдив, /бивш кв.9 по плана на ЮИЗ-ІV част/, като:

º Променя се уличната регулация в обхвата на ПИ с ИД 536.1735, като габарита на задънена улица с о.т. 466-509 става изцяло 11,50м.

º От УПИ VІ-536.1843, обществено обслужване и търговско-складови дейности, УПИ ХLVІІІ-производствени и складови дейности, УПИ ХLІХ-производствена и складова дейност, УПИ Инфраструктурен коридор и част от ПИ с ИД 536.1735 с привеждане на отреждането към проектни идентификатори се образуват 6 нови УПИ, а именно:

УПИ VІ-536.1912, обществено обслужване и търговско-складови дейности;

УПИ ХLVІІІ-536.1916, производствени и складови дейности;

УПИ ХLІХ-536.1915, производствени и складови дейности;

УПИ L-536.1913, обществено обслужване и търговско-складови дейности;

УПИ LІ-536.1914, обществено обслужване и търговско-складови дейности;

УПИ Инфраструктурен коридор

разгледан  с протокол №38, т.2/25.11.2020г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и

четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

 

 

 

 

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева