С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 21.12.2020 г.,  конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-512/19.11.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

Няма допуснати кандидати.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ел. Абрашева – Гл. юрисконсулт

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 21.12.2020 г., конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-529/09.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Не допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Лиана Нечева Раева-Ангелова
  2. Невена Цветкова Рачева

 Основание за недопускане на кандидатите: Не отговарят на нормативните изисквания за специалност: „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ел. Абрашева – Гл. юрисконсулт

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР