ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-533 от 09.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” информира:

Допуснатият до конкурса кандидат – Надежда Костадинова Козанова,

че трябва да се яви за решаване на тест* на 15.01.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

 

*СПИСЪК  НА  НОРМАТИВНИТЕ  ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО ЗА КОНКУРСА – „СТАРШИ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, СЧЕТОВОДСТВО, БЮДЖЕТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за местното самоуправление и местната администрация.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Закон за местните данъци и такси.
 5. Закон за счетоводството.
 6. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
 7. Закон за публичните финанси.
 8. Закон за обществените поръчки.
 9. Кодекса на труда.
 10. Кодекс за социално осигуряване.
 11. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
 12. Наредба за структурата и организацията на работната заплата (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.)
 13. Устройствения правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – има го на сайта на Района.