С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Мариана Юриева Псома
  2. Дарина Тодорова Желева

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 08.01.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 1 от 07.01.2021 г., конкурсната комисия назначена със Заповед № 20Ю-РОА-544/22.12.2020 г. на Кмета на район „Южен” реши:

Не допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Лиана Нечева Раева-Ангелова

 

Основание за недопускане на кандидатите: Не отговаря на нормативните изисквания за специалност: „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР