На основание чл.46, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 21 ОА 666/ 05.03.2021 г. на Кмета на Община Пловдив и във връзка с Наредба осигуряване на обществения с оглед осигуряване на необходимите условия за нормално провеждане на територията на Община Пловдив на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04.04.2021г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Служителите от администрацията на район „Южен“, съгласувано и съвместно със служители на ОД на МВР – Пловдив и на Първо РПУ- Пловдив, да организират опазването на обществения ред, като осъществят непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите и подзаконови разпоредби и да осигурят нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
  2. Забранявам продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в административно – териториалните граници на територията на район „Южен“, гр. Пловдив –  в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06.00 ч. до 21.00 ч. на 04.04.2021 г.
  3. Забранявам издаването на разрешения за провеждане на масови мероприятия на територията на район “Южен” в изборния ден с цел да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.
  4. Длъжностните лица от районната администрация, пряко ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния ден до окончателното приключване на изборите, при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна обстановка във връзка с COVID – 19.

Заповедта да бъде оповестена чрез публикуване на сайта на р-н „Южен“, както и да се постави на информационното табло в административната сграда на район „Южен“, гр. Пловдив, ул „Македония“ № 73 а.

Контрол от изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /п/

Кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

 

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

Заповед избори