Изх. № 20Ю-ОП-974/

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ

56784.536.1332 и 56784.536.1426

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащи в кв. 54 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.9 по плана на ЮИЗ ІV част гр. Пловдив/  

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н”Южен” – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на част от кв.54 по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“, гр. Пловдив, /бивш кв.9 по плана на ЮИЗ-ІV част/, като:

º Променя се уличната регулация в обхвата на ПИ с ИД 536.1735, като габарита на задънена улица с о.т. 466-509 става изцяло 11,50м.

º От УПИ VІ-536.1843, обществено обслужване и търговско-складови дейности, УПИ ХLVІІІ-производствени и складови дейности, УПИ ХLІХ-производствена и складова дейност, УПИ Инфраструктурен коридор и част от ПИ с ИД 536.1735 с привеждане на отреждането към проектни идентификатори се образуват 6 нови УПИ, а именно:

УПИ VІ-536.1912, обществено обслужване и търговско-складови дейности;

УПИ ХLVІІІ-536.1916, производствени и складови дейности;

УПИ ХLІХ-536.1915, производствени и складови дейности;

УПИ L-536.1913, обществено обслужване и търговско-складови дейности;

УПИ LІ-536.1914, обществено обслужване и търговско-складови дейности;

УПИ Инфраструктурен коридор

одобрен със Заповед № 21 ОА-759/16.03.2021г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.                                                                                                                       Проектът е изложен в район “Южен”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и

четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

 

 

 

 

Гл. спец. „Преписки“:

/М.Ставрева/