Днес, пред кметството на Район „Южен“, се проведе информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“.  Пред събралите се граждани се изказаха г-н Анести Тимчев, Заместник-кмет „Екология и здравеопазване“ в Община Пловдив,  г-жа Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) и изпълнителен директор на Енергийна агенция – Пловдив и други технически експерти. Подаването на Декларации може да стане до 23 Май 2021 година. Формулярите можете да изтеглите от сайта на Район „Южен“ или да ги получите на хартиен носител в Деловодство.