З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-209
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-02-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 21 по т.1 от 01.11.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 241/01.11.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 22.11.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

  1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
  2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

  1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
  2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-03 Кукуш 15 и 17 29.04.2021