ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Конкурсната комисия назначена със Заповед № 21Ю-РОА-180 от 09.04.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” информира:

І. Допуснатите до конкурса кандидати:

  1. Юлия Йорданова Костова.
  2. Николина Йорданова Недялкова.

 

следва да се явят за „Решаване на тест“ на 27.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

До “Интервю“ ще бъдат допуснати кандидатите успешно издържали „Теста“.

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 27.05.2021 г. от 14:00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

ІІ. Система за определяне на резултатите.

  1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точки;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки

(т.е. 24 верни отговора);

1.6. Определя продължителност за решаване на теста – 1 (един) час.

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

  1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

2.1. За теста – коефициент  3;

2.2. За интервюто – коефициент – 5.

 

ІII. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

1.Закон за администрацията.

2.Закон за местното самоуправление и местната администрация.

3.Закон за държавния служител.

4.Закон за местните данъци и такси.

5.Закон за счетоводството.

6.Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

7.Закон за публичните финанси.

8.Закон за обществените поръчки.

9.Кодекса на труда.

10.Кодекс за социално осигуряване.

11.Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

12.Наредба за структурата и организацията на работната заплата  (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.)

13.Устройствения правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив – има го на сайта на Района.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ………………./п/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Информация конкурс