СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 27.05.2021 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 21Ю-РОА-180 от 09.04.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:  на основание чл. 41, ал. 1 от НПКПМДС не допуска до интервю следните кандидати:

  1. Юлия Йорданова Костова – 17 т.,
  2. Николина Йорданова Недялкова – 13 т.,

 

поради постигнат резултат под минималния.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък недопуснати до интервю-27.05