ЗАПОВЕД

 

21Ю-РОА-278

 

Пловдив, 04.06.2021 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Ж. Д. М. по подаден писмен сигнал с вх.        № 21Ю-ЖС-48/31.03.2021 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Стефанова – Заместник-кмет район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Миглена Гъркова – Старши юрисконсулт – Областна администрация Пловдив;
  5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Христо Иванов – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Николай Стоев – Юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

III. Комисията да се събере на 08.06.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ               /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                             /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

Изготвил:                                /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

заповед комисия 99б