Изх. № 21Ю-ОП-421

…………………………………

 

 

 

ДО

Н-ЦИ НА ЛАВРЕН ЙОЗОВ ЗЕХТИНСКИ

Н-ЦИ НА ИВАН НИКОЛОВ ГРУЕВ

Н-ЦИ НА КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КОСТЕНОВ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – ФАНОВА

ГР. ПЛОВДИВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І 1030165, жсоод, кв.96 по плана на кв. „Остромила – Беломорски“ и нов ПУП-ПРЗ за северозападната част от ПИ с ид. 56784.533.45 по КК на гр. Пловдив, местност „Остромила – Бозлюк“, одобрен със Заповед №21ОА-939 /08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен” – Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

 Павлина Георгиева                                                                               

Гл. специалист Преписки:

ПУП-ПРЗ кв.96-ОБ – заповед – сайт