О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-293 от 10.06.2021 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Старши експерт „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция  „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование – бакалавър, със специалност – „Водоснабдяване и канализация“;
  2. Минимален професионален опит – 1 година, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Б/ Допълнителни изисквания:

  1. Предимство е професионален опит в сферата на инвестиционния процес, по възможност разнородно – в проектирането, в строителството, както и в инвеститорския контрол и контрол на качеството.
  2. Компютърна грамотност

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“;
  4. Копие на трудова/служебна книжка.
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 710 лева.

 

 

Документите за участие се приемат от 11.06.2021 г. до 16,00 часа на 25.06.2021 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16,00 часа на 29.06.2021 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

ЕС/ЕС

Обява ВиК