З А П О В Е Д

 № 21Ю-РОА-406/05.08.2021г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № № ПВСЮ-37-02 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС по чл.4 от НРУИРПМОСТОП в УПИ I – комплексно застрояване, кв. 37 по регулационния план на кв. „Въстанически“ – юг, гр. Пловдив, ул.“Пере Тошев“ № 36-46, одобрена на 10.01.2019 г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 9/10.01.2019 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от Гл. архитект на район „Южен“и влязло в сила на 30.01.2019г.

Заповед ПВСЮ -37-02 Пере Тошев 36-46