С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 24.08.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед№ 21Ю-РОА-412/06.08.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

  1. Надя Славова Атанасова
  2. Емилия Николова Петрова

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 26.08.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………../п/…………………………..

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

 

 

 

Допуснати до събеседване Мед.сестра-24.08.20 г.