ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 26.08.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-412/06.08.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Надя Славова Атанасова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Емилия Николова Петрова 5 5 5 15 35 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Надя Славова Атанасова;

Второ място – Емилия Николова Петрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Надя Славова Атанасова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: …………………………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР