ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

МИНЧО ИВАНОВ КОЛЕВ, РОДЕН НА 10.02.1945г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„ПЕРЕ ТОШЕВ“ № 58

 

 

На основание Определение № 7260 от 20.09.2021г. по гр. дело № 10161/2021г. по описа на ПРС -VII гр. състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Стефан Минчев Колев за обявяване смъртта на неговия баща Минчо Иванов Колев, за когото няма вест от 2005г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителят Стефан Минчев Колев желае да се обяви смъртта на Минчо Иванов Колев и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Минчо Иванов Колев е роден на 10.02.1945г. е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, ул.„Пере Тошев“ № 58.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Стефан Минчев Колев –син, Иван Минчев Колев –син и Диана Минчева Колева – дъщеря.

Настоящото Извлечение от молбата за обявяване на смъртта на Минчо Иванов Колев е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

 

Началник отдел „ГРАО“:  /п/

/Нина Аврамова/

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/