Изх. №  21Ю-П-1944(3)/11.11.2021г.

 

ДО

ХРИСТО Г. ГЕОРГИЕВ

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби

от Закона за устройство на територията

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

 

Съгласно чл.149, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ Ви съобщаваме Разрешение за строеж № 121/04.08.2021г.

за строеж: СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ към едноетажна със сутерен масивна жилищна сграда, съставляваща източната самостоятелна обособена част от жилищна сграда-близнак със самостоятелно стълбище с ИД 56784.531.340.1.3 и  изградена пристройка с ИД 56784.531.340.2 в УПИ II-340, кв. 75 по план на кв. „Христо Ботев“, гр. Пловдив с адм. Адрес: ул. „Георги Кирков“ №53.

Категория на обекта : чл.13, ал. 2 от Наредба 1 / 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи – Пета категория

Местонахождение: УПИ II-340, кв. 75, ПИ с идентификатори: 56784.531.340; и път с ИД 56784.383.599; 56784.383.94  по плана на кв. „Христо Ботев“, гр. Пловдив

 

Настоящото съобщение е поставено на ……………… по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 

 

С уважение,    /п/

 

 

ИНЖ. ВЛАДИСЛАВ СТОИМЕНОВ

Ст. експерт „ВиК“