С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 01.12.2021 г. на конкурсната комисия назначена със Заповед № 21Ю-РОА-604/19.11.2021 г. на Кмета на район „Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

  1. Любомира Божидарова Войняговска;
  2. Цветелина Запрянова Мечкова;
  3. Радослава Димитрова Сотирова.

 

 

Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 07.12.2021 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………../п/…………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ……………./п/………………………………

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР