ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 07.12.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21Ю-РОА-604/19.11.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Радослава Димитрова Сотирова 5 5 5 25 40 1-во място
2. Любомира Божидарова Войняговска 5 5 5 20 35 2-ро място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Радослава Димитрова Сотирова.

Второ място – Любомира Божидарова Войняговска.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Радослава Димитрова Сотирова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат.Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР

Оконч.резултати мед. сестри – 07.12.21 г. -сайт