Започна събирането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г.

 Община Пловдив уведомяваме гражданите, че вече може да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2022 г.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2022 г.

Втора вноска – до 31.10.2022 г.
/на предплатилите за цялата година до 03.05.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2022 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2022 г.

За второто тримесечие – до 03.05.2022 г.

За третото тримесечие – до 01.08.2022 г.

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2022 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2022 Г.

Срок за внасяне – данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2022 Г.

Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си гражданите могат да платят по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касата на дирекция „Местни данъци и такси” в гр. Пловдив,

Район „ЮЖЕН” на ул.”Македония” №73А от 08.30 ч. – 16.30 ч.

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

–          Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви – 441400

–          Данък върху недвижимите имоти и лихви – 442100

–          Такса за битови отпадъци и лихви – 442400

–          Данък върху превозните средства и лихви – 442300

–          Туристически данък и лихви – 442800

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
  •  На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
  •  На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията гражданите могат да получат в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:
– Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
– Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947;
– Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg