ЗАПОВЕД

 

№ 22Ю-РОА-113

 

Пловдив, 31.03.2022 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Д. С. С. по подаден писмен сигнал с вх.        № 22Ю-ЖС-46/24.03.2022 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Йоана Толева – Ръководител ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  5. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  6. Христо Иванов – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Николай Стоев – Юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

III. Комисията да се събере на 06.04.2022 г. от 09.30 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ                /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                             /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

Изготвил:                                 /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

заповед комисия 99б