О Б Я В А

 С Решение №71, взето с протокол №5 от 10.03.2022г. на Общински съвет-Пловдив, е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПР /План за регулация/ за УПИ XXXVIII-стопанки дейности, кв. 7 по плана на ЮИЗ, кв. 7 по плана на СМф-юг, гр. Пловдив за образуване на два нови УПИ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив в 14-дневен срок от съобщението по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Начало на съобщаване 18.04.2022г.