О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.124 Б  АЛ.2  ОТ ЗУТ

С РЕШЕНИЕ №72, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/10.03.2022г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП /Подробен устройствен план/ – ПЗ /План за застрояване/ ЗА УПИ VІІ-536.1872, обществ. обсл. дейност, жил.стр. ОТ КВ. 3-НОВ ОТ ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ С УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ , РАЙОН „ЮЖЕН“, ГР. ПЛОВДИВ, БИВШ КВ.7„А“ ПО ПЛАНА НА ЮИЗ, ГР. ПЛОВДИВ. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване чрез Общ. съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив  в 14 /четиринадесет/ – дневен срок от съобщението по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

         18.04.2022г.