СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 27.04.2022 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 22Ю-РОА-129 от 08.04.2022 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Зекие Мехмед Оджак чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

–                    Представените документи, не удостоверяват минималната образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ за заемане на длъжността т. 2.1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../П/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък недопуснати-27.04.22 – сайт