О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.124 Б  АЛ.2  ОТ ЗУТ

 

 

С РЕШЕНИЕ №169, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9/12.05.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  –  ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ 382.1085, автоцентър /ПИ С ИД. 56784.382.1085 ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ/ УПИ 382.1306, жил. застр. и общ. обсл. д-ти /ПИ С ИД. 56784.382.1306 ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ/, М-Т „БЯЛАТА ВОДЕНИЦА“, С ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд Пловдив в 14-дневен срок от съобщението по чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

23.06.2022г.