Изх. № 22Ю-ОП-539

……………………………..

 ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ ЗА

СОБСТВЕНОСТ НА ПИ С ИД.567874.532.58

ГР. ПЛОВДИВ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект  за  инвестиционна инициатива:

  • Заповед №22ОА-1267 /21.06.2022г. за одобряване на изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ІІ-532.296, за жил. стр. кв.6 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.
  • Разрешение за строеж №153 /21.06.2022г. за технически инвестиционен проект за обект: „Жилищна многофамилна сграда” в УПИ ІІ-532.296, за жил. стр. кв.6 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в  14-дневен срок от деня на получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят и обжалват проекта със заповедта относно законосъобразността й, чрез Район “Южен” – Община Пловдив пред Административен Съд – Пловдив с приложен документ за собственост.

Проектът е изложен в Район “Южен”, ет. 2, стая № 34, ул. “Македония” №73а.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.                   

                Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева                                                                                  

Гл. специалист Преписки: