ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

Съгласно Протокол -2 от 13.07.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-257 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Младши експерт „Административно обслужване“, комисията класира кандидата:

Първо място – Ива Костадинова Дешева.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи г-жа Ива Костадинова Дешева на длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/…………

Ат.Тунтова

и ЧЛЕНОВЕ:

1. …………/П/………………

П.Енев

2. …………/П/………………

М.Дойчев

3. …………/П/………………

Ел. Абрашева

4. …………/П/………………

Ел. Стоянова

Окончателни резултати – Мл.експерт АО