Изх. № 22Ю-ОП-573/   /……………………………………..

 

    О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.129,  АЛ.1  ОТ ЗУТ

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, Община Пловдив съобщава на заинтересуваните лица, че С РЕШЕНИЕ №141, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №11/09.06.2022г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на кв.16 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); кв.17 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); част от кв.18 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.8 по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и улици с идентификатори 56784.536.964, 56784.536.965 и 56784.536.1852 по КК на гр. Пловдив, като се заличава улица по регулация между о.т. 155 и о.т. 156; заличава се част от улица по регулация между о.т. 152, о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158, о.т. 159 и о.т. 160; заличават се о.т. 156, о.т. 157, о.т. 158 и о.т. 159; създава се нова о.т. 156; от кв.16 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); кв.17 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.19 по плана на ЮИЗ); част от кв.18 по ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ (кв.8 по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и улици с идентификатори 56784.536.964, 56784.536.965 и 56784.536.1852 по КК на гр. Пловдив се образува кв.18-нов по  ПУП-ПУР СМФЗ“Юг“ ( кв.8, кв19 и кв.19а-стари по плана на ЮИЗ), гр. Пловдив и нови УПИ.

        

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящото Решение подлежи на обжалване чрез Общ. съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив  в 30 /тридесет/- дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Проектът е изложен за запознаване в сградата на район „Южен“- Община Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 56 от 19.07.2022г.

                                       

        

 

 

19.07.2022г.