СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 01.08.2022 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 22Ю-РОА-258 от 23.06.2022 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

І. Не допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат под минималния:

  1. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ – 17 (седемнадесет) точки.

ІІ. Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

  1. Николай Каменов Стоев – 28 (двадесет и осем) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 01.08.2022 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………./П/……………………..

Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“