ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ № 3 от 01.08.2022 г.

ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

 

……………………………………………

 

По т. IV. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

Резултат

от начина

по чл. 33

Коефи-

циент

 

Резултат

от интервюто

Коефи-

циент

 

Окончателен

резултат

1. Николай Каменов Стоев 28 т. 3 167 т. 5 919 т.
2. Несрин Джамал Дуран-Онбашъ 17 т. 3
Недопуснат до интервю (под 21 точки на теста)
Некласиран
3. Мариета Йорданова Димитрова Не се явил

 

 

Съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Николай Каменов Стоев – 919 т.

…………………………………..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………/П/……………………….

 Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“