ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 04.08.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305 от 15.07.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Чистота“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Елена Любенова Панчова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Елена Любенова Панчова на длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  …………………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………………………

К. Георгинов

  1. …………………………

Евт. Първанова

  1. …………………………

Ел. Абрашева

  1. …………………………

Ел. Стоянова