З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022  г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС, ул.„ Одеса“ № 2, 4, 6, 8 и 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37 и 39, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25 и 27, 22Ю-РОА-137/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“ и  Протокол на Комисия, назначена със 22Ю-РОА-137/15.04.2022г. на Кмета на Район „Южен“, одобрен от Кмета на Район „Южен“

Като взе предвид Протокол на Комисия, назначена със Заповед № 22Ю-РОА-137/15.04.2022г., в който е установено, че по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС за три от местата има подадени повече от едно заявления за едно място, както следва:

 

1.За място № 1 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1456/04.05.2022г. от Гергана Владимирова Дюлгерова;
 2. Заявление № 22Ю-П-1472/05.05.2022г. от Добромир Николов Николов;

2.За място № 9 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1517/10.05.2022г. от Марин Цветков Димитров;

2.Заявление № 22Ю-П-1521/10.05.2022г. от Симеон Стоянов Шуманов;

3.За място № 11 има подадени две заявления:

 1. Заявление № 22Ю-П-1519/10.05.2022г. от Николай Атанасов Шопов;
 2. Заявление № 22Ю-П-1550/12.05.2022г. от Янко Асенов Хаджиев;

 

      Комисията е разгледала постъпилите заявления и е констатирала, че и двамата кандидати за място № 1, място № 9 и за място № 11 отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Съгласно чл.18а, ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

На основание гореизложеното

                                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на Район „Южен”

Членове:

 1. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 3. Резервни членове на комисията:
 4. Николай Арабаджиев – Ст. инспектор СД
 5. Николай Стоев – Юрисконсулт;

 

Със следните задачи: да извърши оценка на участниците, участващи в конкурса за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, а именно:

 

1.За място № 1

 1. Гергана Владимирова Дюлгерова, Заявление № 22Ю-П-1456/04.05.2022г.;
 2. Добромир Николов Николов, Заявление № 22Ю-П-1472/05.05.2022г.;

2.За място № 9

 1. Марин Цветков Димитров, Заявление № 22Ю-П-1517/10.05.2022г.;
 2. Симеон Стоянов Шуманов, Заявление № 22Ю-П-1521/10.05.2022г.;

3.За място № 11

 1. Николай Атанасов Шопов, Заявление № 22Ю-П-1519/10.05.2022г.;
 2. Янко Асенов Хаджиев, Заявление № 22Ю-П-1550/12.05.2022г.;

 

II.При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките, като определям следната методика за оценка:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС, декларирано в Община Пловдив – 3 т.;
 2. Собствено (на заявителя) леко МПС, недекларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 3. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, декларирано в Община Пловдив – 2 т.;
 4. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг, недекларирано в Община Пловдив-1т.;
 5. Наето или заето леко МПС при сключен договор за наем или заем – 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на Район „Южен“– 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на Район „Южен“– 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 2 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната на правоимащите, определена със заповедта – 1 т.

10.Когато заявителят е собственик на жилището или е на негови роднини по права линия или когато заявителят е ползвател на жилището или е на негови  роднини по права линия -2 т.;

 1. Наемател на жилището – 1 т.
 2. Липса на задължения към община Пловдив – 3т. (установява се служебно)

 

Ш. В случай, че конкурсната комисия оцени и двамата кандидати за място № 1, място № 9 и за място № 11 по един и същи начин, Комисията да уведоми участниците за резултатите, както и за деня, часа и мястото на провеждане на наддаването между тях / уведомяването следва да бъде удостоверено /. Наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

 1. Определям начална такса в размер на 16.67 лв. / шестнадесет лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС на месец и стъпка за наддване 5 / пет / лева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Район „Южен“ и да се постави на таблото за обяви в административната сграда на Район „Южен“.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /П/

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:  /П/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт