О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в Район „Южен“ и Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

Документите за участие се приемат до 16:00 часа на 30.09.2022 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 05.10.2022 г. на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 06.10.2022 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 07.10.2022 г. след 16:00 часа.

 Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.