С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

 

Съгласно Протокол № 1 от 05.10.2022 г.  конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район “Южен” реши:

 

Допуска до събеседване следните кандидати:

 

 

І. За длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина

  1. 1. Пенка Миткова Лучева;
  2. Кунка Тодорова Шопова.

 

 

ІІ. За длъжността Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

  1. Светлана Маринчева Гочева;
  2. Валентина Миткова Спасова;
  3. Пенка Миткова Лучева;
  4. Радослава Димитрова Сотирова.

 

 

ІІІ. Допуснатите до събеседване кандидати, трябва да се явят на 06.10.2022 г. от 10:15 часа в сградата на Район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………/п/……………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“