ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

Съгласно Протокол № 2 от 06.10.2022 г. на комисията назначена със Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

І. За длъжността Медицинска сестра в ДГ „Светлина“.

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Пенка Миткова Лучева 23 23 23 21 91 ІІ-ро място
2. Кунка Тодорова Шопова 25 25 25 25 100 І-во място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Кунка Тодорова Шопова;

Второ място – Пенка Миткова Лучева.

 

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Кунка Тодорова Шопова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Светлина“.

 

ІІ. За длъжността Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“.

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Светлана Маринчева Гочева 25 25 25 25 100 І-во място
2. Валентина Миткова Спасова 23 23 24 23 93 ІІ-ро място
3. Пенка Миткова Лучева 23 23 23 22 91 ІІІ-то място
4. Радослава Димитрова Сотирова 20 20 21 21 82 ІV-то място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място – Светлана Маринчева Гочева;

Второ място – Валентина Миткова Спасова;

Трето място – Пенка Миткова Лучева;

Четвърто място – Радослава Димитрова Сотирова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” класираната на 1-во място г-жа  Светлана Маринчева Гочева да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

Изготвил: …………………………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР