ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ”ЮЖЕН”

ОБЯВЯВА

Във връзка с чл. 9 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, приета с Решение №71, взето с Протокол №3 от 25.02.2016г., изменена и допълнена с Решение №32, взето с Протокол №3 от 23.02.2021г. на Общински съвет Пловдив и Заповед №22Ю-РОА-518/11.10.2022г., следните одобрени схеми по чл.56 от ЗУТ:

  1. За разполагане на СПО–„Павилион за продажба на плодове и зеленчуци“, попадащ в Зона за търговия №1, определена с Решение №62, взето с протокол №8/17.03.2011г. на Общински съвет–Пловдив в участъка на кръстовището на ул.“Михалаки Георгиев“ и ул.“Славееви гори“ на изток от УПИ IV-201, кв. 96 по плана на кв.“Хр. Ботев“-юг с площ от 10.50кв.м.
  1. За разполагане на СПО–„Павилион за търговска дейност-продажба на фурнети“ в УПИ V-общинска поликлиника, кв. 30 по плана на кв.“Хр. Ботев“-север на ул.“Георги Кондолов“ №43а с площ от 12.00кв.м.
  2. За разполагане на СПО–„Автосервиз“, попадащ в Зона за търговия №7 в улична регулация по бул.“Цар Борис III-Обединител“ на запад от УПИ V-143, стопанска дейност, кв. 4 по ЮИЗ III-част на площ от 30.00 кв.м.
  3. За разполагане на СПО–„Павилион за копирни услуги и книжарница“ попадащ в Зона за търговия №7 в улична регулация по бул.“Цар Борис III-Обединител“ на запад от УПИ V-143, стопанска дейност, кв. 4 по ЮИЗ III-част на площ от 10.53 кв.м.
  1. За разполагане на СПО–„Павилион за продажба на ядки“, попадащ в Зона за търговия №2, определена с Решение №62, взето с протокол №8/17.03.2011г. на Общински съвет–Пловдив в участъка на кръстовището на ул.“Михалаки Георгиев“ и ул.“Георги Икономов“ на изток от УПИ VI-195, кв. 96 по плана на кв.“Хр. Ботев“-юг с площ от 3.33кв.м.

Заявленията на кандидатите се подават в деловодството на район „Южен“, ул.“Македония“ №73а в 14 /читиринадесет/- дневен срок от деня следващ деня на публикуването на обявата.

За справки: тел. 032/ 276-120, тел. 032/ 276-117.