ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВАНГЕЛОВ, РОДЕН НА 14.05.1936г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„МАКЕДОНИЯ“ № 9, ЕТ.3, АП.25

На основание Определение № 10236/26.09.2022г. по гр. дело № 20225330111408/2022г. VI гр. състав на Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова за съставяне на акт за смърт на Георги Илиев Вангелов, който е починал на 17.07.2022г. и е погребан на 18.07.2022г., но не е съставен акт за смърт по надлежния ред.

Молителите Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова желаят да се постанови съставянето на надлежен акт за гражданско състояние за факта на смъртта на лицето Георги Илиев Вангелов.

Лицето Георги Илиев Вангелов е роден на 14.05.1936г. е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, ул.„Македония“ № 9, ет.3, ап.25. Георги Вангелов е починал на 17.07.2022г. и е погребан на 18.07.2022г., но не е съставен акт за смърт по надлежния ред

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Галя Георгиева Трендафилова, Златка Георгиева Славова и Мария Иванова Вангелова.

Настоящото Извлечение от молбата за съставяне на акт за смърт на Георги Вангелов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

 

Ст. експерт ГР:    /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/