На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – план за обект: “Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща мрежа в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III-8602 от Републиканската пътна мрежа“.

Трасето е с дължина 4999,8 лин. метра част от землището на Пловдив-юг и землището на Пловдив-запад, Община Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. „Централен“ №1, ет. 7, стая №3 .

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в ”Държавен вестник” заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив чрез Район „Южен”.

Начало на съобщаване: 02.12.2022г.