СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 21.12.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следнияте кандидати:

  1. Станьо Златев Златев.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………………………………

 Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 21.12.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен” реши:

 Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1.  Стефан Валентинов Кехайов чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

–        Представените документи, не удостоверяват специалността на завършеното образование –съгласно т. 2.1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

–       Не е представено Решение на ТЕЛК  за трайно намалена работоспособност 50% и над 50% – съгласно т. 2.3. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………../П/………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“