ЗАПОВЕД 22Ю-РОА-685 Пловдив, 23.12.2022 г.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на постоянен адрес на лицата М. С. С., Т. В. С. и Л. В. С., тримата с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 80, ет. 1, ап. 1 по искане на собственик на горепосочения имот и подадено заявление с вх. № 22Ю-П-3496/20.12.2022 г., в следния състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  5. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  6. Георги Димитров – Полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Борислава Ропова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

III. Комисията да се събере на 30.12.2022 г. от 09.30 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ                /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                             /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                                 /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО