СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  КАНДИДАТИ

за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 3 от 18.01.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 22Ю-РОА-648 от 05.12.2022 г. на Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен” реши:  на основание чл. 41, ал. 1 от НПКПМДС не допуска до интервю следния кандидат:

  1. Станьо Златев Златев – 16 т.

 

поради постигнат резултат под минималния.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“