ОБЯВА

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2,  и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 23Ю-РОА-68 от 31.01.2023 г. на Кмета на Район „Южен”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен експерт „Гражданска регистрация“ в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

Нормативни изисквания:

Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

А) Минимални изисквания:

  1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър;
  2. Минимален професионален опит – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.

 

Кратко описание на длъжността:

Гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние; Поддържа архивен и електронен картотечен регистър и попълва в база данни на ЕСГРАОН; Обработва, заверява, консултира и осъществява регистрацията на населението по постоянен и настоящ адрес на територията на Района; Съставя актове за раждане и подписва същите с квалифициран електронен подпис, припознаване, осиновяване, разсиновяване, промени на имена и други; Издава дубликати и многоезични преписи от актове по гражданско състояние; Издава многоезични стандартни удостоверения към официални документи; Издава всички видове удостоверения, съгласно Наредба № РД-02-20-6 и утвърдената технология на работа на ЕСГРАОН; Легализира документи  за чужбина; Изготвя преписки за даване на единен граждански номер на лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението; Извършва справки и предоставя информация на всички отдели и служби на Районната  администрация, съдебни, следствени, данъчни власти, прокуратура и други институции; Обработва документи по признаване и допускане на промени във връзка с гражданското състояние на лицата, постановени от чуждестранен съдебен или местен орган по реда на Кодекса за международно частно право;

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно Приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в Община Пловдив-Район „Южен“, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

Начин за провеждане на конкурса:

След подбора по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

  1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
  2. Интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
  2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
  4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  6. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 16:30 часа на  10.02.2023 г., включително.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

 

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

 

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл