ЗАПОВЕД

 

23Ю-РОА-247

 

Пловдив, 27.04.2023 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на настоящ адрес на лицето Н. Г. Т. с настоящ  адрес гр. Пловдив, ул. „Енисей“ № 21, ет. 2, ап. 5 по искане на собственик на горепосочения имот и подадено искане с вх. № 23Ю-П-997/24.04.2023 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  5. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  6. Николай Ценов – Полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

III. Комисията да се събере на 03.05.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ              /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО